Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Definice

Zákazník: každý podnikatel nebo způsobilá fyzická osoba ve smyslu článku 1123 a následujících Občanského zákoníku nebo právnická osoba, jež navštíví web, na který se vztahují tyto všeobecné podmínky.
Poskytování služeb a služby: https://www.ycf-riding.cz poskytuje zákazníkům:

Obsah: Veškeré složky tvořící informace uvedené na webu, zejména texty – obrázky – videa.

Informace o zákaznících: Dále jen „Informace“, které označují veškeré osobní údaje informace, které může mít k dispozici https://www.ycf-riding.cz z důvodu vedení vašeho účtu, vztahů se zákazníky a pro účely analýz a statistik.

Uživatel: Připojený uživatel internetu užívající výše uvedený web.

Osobní informace: „Informace, které umožňují v jakékoliv formě, přímo či nepřímo, stanovit totožnost fyzických osob, kterých se tyto informace týkají“ (článek 4 Zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Termíny „osobní údaje“, dotyčná osoba“, „subdodavatel“ a „citlivé údaje“ mají význam definovaný Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

1. Představení webu.

Podle článku 6 Zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomice sděluje https://www.ycf-riding.cz uživatelům webu totožnost jednotlivých aktérů v rámci jeho realizace a sledování:

Majitel: Zjednodušená akciová společnost YC se základním kapitálem ve výši 100 000,00 € – LD LES BARRIERES 14710 FORMIGNY LA BATAILLE
Osoba odpovědná za zveřejňování:
Yannick Coquard – office@ycf-riding.com
Osoba odpovědná za zveřejňování je fyzickou nebo právnickou osobou.
Webmaster: Marion MADLINE – office@ycf-riding.com
Poskytovatel hostingu: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Zmocněnec pro ochranu osobních údajů: Yannick COQUARD – office@ycf-riding.com

Ze zákona povinné informace vycházejí ze vzoru, který nabízí generátor zdarma od Orson.io

2. Všeobecné podmínky užívání webu a nabízených služeb.

Web je dílem, které je výsledkem tvořivé duševní činnosti a které je chráněno ustanoveními Zákona o duševním vlastnictví a platnými mezinárodními předpisy. Zákazník nemůže žádným způsobem znovu používat, převádět nebo využívat pro své vlastní potřeby veškeré složky nebo práce na webu nebo jejich část.

Užívání webu https://www.ycf-riding.cz znamená plný a naprostý souhlas s níže popsanými všeobecnými podmínkami užívání. Tyto podmínky užívání mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny, a proto vyzýváme uživatele webu https://www.ycf-riding.cz, aby je pravidelně kontrolovali.

Tento web je běžně kdykoliv přístupný uživatelům. Nicméně https://www.ycf-riding.cz může kdykoliv rozhodnout o přerušení z důvodu provedení technické údržby, přičemž https://www.ycf-riding.cz se bude snažit sdělit uživatelům dopředu datum a čas prací. Web https://www.ycf-riding.cz je pravidelně aktualizován odpovědnou osobou z https://www.ycf-riding.cz. Obdobně je kdykoliv možné měnit ze zákona povinné informace: tyto informace jsou přesto pro uživatele, kterého vyzýváme, aby se s nimi co možná nejčastěji seznamoval, závazné.

3. Popis poskytovaných služeb.

Cílem webu https://www.ycf-riding.cz je poskytovat informace týkající se všech činností společnosti. https://www.ycf-riding.cz usiluje o to, aby poskytoval na webu https://www.ycf-riding.cz co možná nejpřesnější informace. Nicméně nebude moci nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizacích, ať už to bude z důvodů na jeho vlastní straně, nebo na straně partnerů z řad třetích osob, kteří mu poskytují informace.

Veškeré informace uvedené na webu https://www.ycf-riding.cz jsou orientační a mohou se měnit. Ostatně informace uvedené na webu https://www.ycf-riding.cz nejsou vyčerpávající. Jsou poskytovány s výhradou změn, ke kterým mohlo dojít po jejich umístění na internet.

4. Smluvní omezení týkající se technických údajů.

Web používá technologii JavaScript. Web nemůže nést zodpovědnost za hmotné škody související s užíváním webu. Uživatel webu se navíc zavazuje, že pro přístup na web bude používat nová zařízení neobsahující viry s aktualizovaným prohlížečem poslední generace. Hosting webu https://www.ycf-riding.cz zajišťuje poskytovatel se sídlem na území Evropské unie podle ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Cílem je poskytovat služby s co nejlepší mírou přístupnosti. Provozoval hostingu zajišťuje kontinuitu svých služeb 24 hodin denně ve všechny dny v roce. Vyhrazuje si nicméně možnost přerušit hostingové služby na co možná nejkratší dobu zejména z důvodů údržby, zlepšování své infrastruktury, poruch své infrastruktury nebo pokud poskytování služeb a služby způsoby přetížení, které bude považováno za neobvyklé.

https://www.ycf-riding.cz a poskytovatel hostingu nebudou moci nést odpovědnost za poruchy internetové sítě, telefonních linek nebo počítačové a telefonní techniky související zejména s přetížením sítě bránícím přístupu na server.

5. Duševní vlastnictví a padělky.

https://www.ycf-riding.cz je držitelem práv duševního vlastnictví a má uživatelská práva ke všem složkám přístupným na webu, zejména k textům, obrázkům, grafice, logům, videím, ikonám a zvukovému materiálu. Veškeré reprodukce, znázorňování, změny, zveřejňování a úpravy všech složek na webu nebo jejich částí jsou bez ohledu na použité prostředky či postupy zakázány bez předchozího písemného povolení od: https://www.ycf-riding.cz.

Veškeré nepovolené užívání webu nebo kterékoliv ze složek, které obsahuje, bude považováno za padělání a stíháno soudně podle ustanovení článku L.335-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti.

https://www.ycf-riding.cz jedná jako provozovatel webu. https://www.ycf-riding.com nese odpovědnost za kvalitu a pravdivost obsahu, který zveřejňuje.

https://www.ycf-riding.cz nebude moci nést odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené na technice uživatelů během přístupu na web https://www.ycf-riding.cz, jejichž příčinou je používání techniky neodpovídající specifikacím uvedeným v bodě 4, programátorská chyba nebo nekompatibilita.

https://www.ycf-riding.cz nebude moci nést rovněž odpovědnost za nepřímé škody způsobené užíváním webu https://www.ycf-riding.cz. Uživatelé mají k dispozici interaktivní prostředí (možnost klást otázky v kontaktním prostředí). https://www.ycf-riding.cz si vyhrazuje právo zrušit bez předchozího upozornění veškerý obsah uložený v tomto prostředí, který by byl v rozporu se zákony platnými ve Francii, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany osobních údajů. https://www.ycf-riding.cz si případně vyhrazuje také možnost poukázat na občanskou a/nebo trestní odpovědnost uživatelů, zejména v případě zpráv rasistického, urážlivého, pomlouvačného nebo pornografického charakteru, bez ohledu na použité prostředky (text, fotografie …).

7. Správa osobních údajů.

Zákazník je informován o předpisech týkajících se marketingové komunikace, Zákoně ze dne 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomice, Zákoně o informatice a svobodách ze dne 6. srpna 2004 a o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

7.1 Osoby odpovědné za shromažďování osobních údajů

Osobou odpovědnou za osobní údaje shromažďované v rámci vytváření osobních účtů uživatelů, prohlížení webu a zpracování osobních údajů je zjednodušená akciová společnost YC. https://www.ycf-riding.cz je zastoupen Yannickem COQUARDEM, jejím zákonným zástupcem.

https://www.ycf-riding.cz se jakožto osoba odpovědná za zpracování osobních údajů, které shromažďuje, zavazuje dodržovat platná zákonná ustanovení. Jeho povinností je zejména oznámit zákazníkům účely zpracování osobních údajů, poskytnout zájemcům o služby a zákazníkům na základě získání jejich souhlasu úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést seznam zpracování odpovídající skutečnosti. Pokaždé, když https://www.ycf-riding.cz zpracovává osobní údaje, tak https://www.ycf-riding.cz přijme veškerá potřebná opatření s cílem ověřit pravdivost a správnost osobních údajů s ohledem na účel, pro který je https://www.ycf-riding.cz zpracovává.

7.2 Účel shromažďovaných osobních údajů

https://www.ycf-riding.cz může zpracovávat veškeré osobní údaje nebo jejich část:

 • aby umožnil prohlížení webu, správu a identifikovatelnost poskytovaných služeb a služeb objednaných uživateli: údaje o připojení a užívání webu, fakturace, historie objednávek atd.
 • aby předcházel a bojoval proti počítačovým podvodům (spamming, hacking…): počítačová technika užívaná pro prohlížení, IP adresa, heslo (hash)
 • aby zlepšil prohlížení webu: údaje o připojení a užívání
 • aby prováděl nepovinné průzkumy týkající se spokojenosti na https://www.ycf-riding.cz: e-mailová adresa
 • aby realizoval komunikační kampaně (SMS, e-mail, pošta, telefonní hovory): číslo telefonu, e-mailová adresa, poštovní adresa

https://www.ycf-riding.cz neprodává vaše osobní údaje, které se tedy používají pouze z nutných důvodů nebo pro účely statistik a analýz.

7.3 Právo na přístup, opravu a na vznesení námitky

Podle platných evropských předpisů mají uživatelé https://www.ycf-riding.cz následující práva:

 • právo na přístup (článek 15 GDPR) a opravu (článek 16 GDPR), aktualizaci, doplnění osobních údajů uživatelů, právo na blokování a vymazání osobních údajů uživatelů (článek 17 GDPR), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, již neplatné nebo pokud je jejich shromažďování, užívání, sdělování nebo uchovávání zakázané
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (článek 13-2c GDPR)
 • právo na omezení zpracování osobních údajů uživatelů (článek 18 GDPR)
 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů uživatelů (článek 21 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů, které uživatelé poskytnou, pokud jsou tyto údaje předmětem automatizovaného zpracování založeného na jejich souhlasu či smlouvě (článek 20 GDPR)
 • právo stanovit, co bude s osobními údaji po jejich smrti, a zvolit, které předem stanovené třetí osobě bude muset https://www.ycf-riding.cz sdělit (nebo nesdělit) tyto osobní údaje

Jakmile se https://www.ycf-riding.cz dozví o úmrtí uživatele a v případě absence pokynů z jeho strany, se https://www.ycf-riding.cz zavazuje, že jeho osobní údaje zničí, pokud není jejich uchování nutné jako důkaz nebo z důvodu splnění povinnosti ze zákona.

Pokud chce některý uživatel vědět, jak https://www.ycf-riding.cz užívá jeho osobní údaje, požádat o jejich opravu nebo vznést námitku proti jejich zpracování, tak může kontaktovat https://www.ycf-riding.cz písemně na následující adrese:

YC – DPO, Yannick COQUARD
LD LES BARRIERES
14710 FORMIGNY LA BATAILLE

V takovém případě musí uživatel uvést osobní údaje, které chce, aby https://www.ycf-riding.cz opravil, aktualizoval nebo vymazal, přičemž musí prokázat svou totožnost kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas).

Na žádosti o vymazání osobních údajů se vztahují povinnosti, které https://www.ycf-riding.cz stanoví zákon, zejména pokud jde o uchovávání a archivaci dokumentů. Konečně uživatelé https://www.ycf-riding.cz mohou podat stížnost ke kontrolním orgánům, zejména ke Státní komisi pro informatiku a svobody CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nesdělování osobních údajů

https://www.ycf-riding.cz má zakázáno zpracovávat, provádět hosting nebo převádět informace shromážděné o zákaznících do zemí nacházejících se mimo Evropskou unii nebo považovaných Evropskou komisí za „neadekvátní“, aniž by o tom předem informoval zákazníky. Nicméně https://www.ycf-riding.cz si může zvolit své technické nebo obchodní subdodavatele za podmínky, že poskytnou dostatečné záruky ve smyslu požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

https://www.ycf-riding.cz se zavazuje přijmout veškerá potřebná opatření, aby ochránil bezpečnost informací a zejména aby zabránil tomu, aby byly tyto informace sdělovány neoprávněným osobám. Nicméně pokud se https://www.ycf-riding.cz dozví o incidentu, který by mohl mít vliv na nedotknutelnost a důvěrnost informací o zákaznících, tak o tom bude muset https://www.ycf-riding.cz v co nejkratší možné lhůtě informovat zákazníky a sdělit jim, jaká nápravná opatření přijal. https://www.ycf-riding.cz ostatně neshromažďuje žádné „citlivé údaje“.

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovány dceřinými společnostmi, sítí distributorů a obchodními partnery https://www.ycf-riding.cz a jeho subdodavateli (poskytovatelé služeb) výlučně z důvodu uskutečňování této politiky.

Hlavními osobami, které by mohly mít přístup k osobním údajům uživatelů https://www.ycf-riding.cz jsou v rámci jejich úkolů a pro výše uvedené účely zejména pracovníci našeho zákaznického oddělení, našich oddělení obchodu, marketingu a technických oddělení.

7.5 Typy shromažďovaných osobních údajů

https://www.ycf-riding.cz kromě toho shromažďuje informace, které umožňují zlepšovat podmínky pro uživatele a nabízet individuální poradenství:
Datum poslední návštěvy, počet návštěv a příspěvků na ycf-riding, navštívené stránky, odkud byly provedeny přístupy, přijaté e-maily a sdělení, vypočítané údaje o segmentaci (stahování brožur nebo katalogů), počet zpráv, počet připojení, datum posledního připojení, otevírání a klikání v e-mailech nebo SMS. Cookies zejména z důvodu sledování návštěvnosti našeho webu.

Tyto údaje se uchovávají po dobu maximálně 18 měsíců od poslední aktivity na našem webu nebo pokračování v jedné z našich komunikací nebo od ukončení smluvního vztahu.

8. Oznámení incidentu

I přes vynaložené úsilí není žádná metoda přenosu na internetu a žádná metoda elektronického ukládání zcela bezpečná. V důsledku toho nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o mezerách v oblasti bezpečnosti, tak uvědomíme příslušné uživatele, aby mohli přijmout patřičná opatření. Naše postupy týkající se oznamování incidentů vycházejí z povinností, které máme ze zákonů, ať už národních nebo evropských. Zavazujeme se, že budeme kompletně informovat naše zákazníky o všech otázkách týkajících se bezpečnosti jejich účtů a že jim poskytneme veškeré informace potřebné k tomu, abychom jim pomohli dodržovat jejich vlastní závazky vyplývající z předpisů o reportingu.

Žádné osobní informace uživatelů webu https://www.ycf-riding.cz nebudou bez vědomí uživatelů zveřejněny, směněny, převedeny, předány nebo prodány na jakémkoliv nosiči třetím osobám. Pouze v případě, kdy by došlo k prodeji https://www.ycf-riding.cz a jeho práv, tak by byly příslušné informace předány případnému nabyvateli, které by měl stejnou povinnost uchovávat a měnit osobní údaje o uživatelích webu https://www.ycf-riding.cz.

Bezpečnost

Z důvodu zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů a osobních údajů týkajících se zdraví užívá https://www.ycf-riding.cz sítě chráněné standardními prostředky, jako jsou firewall, pseudonymizace, šifrování a hesla.

Během zpracování osobních údajů https://www.ycf-riding.cz přijímá veškerá příslušná opatření, jejich cílem je zajistit ochranu proto všem ztrátám, neoprávněnému užívání, neoprávněnému přístupu, šíření, pozměňování nebo ničení.

9. Hypertextové odkazy „cookies“ a metadata (tagy) na internetu

Web https://www.ycf-riding.cz obsahuje určitý počet hypertextových odkazů na jiné weby, které byly vytvořeny na základě povolení https://www.ycf-riding.cz. Nicméně https://www.ycf-riding.cz nemá možnost si ověřit obsah takto navštívených webů, a proto za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete deaktivovat cookies, tak souhlasíte s tím, že je web může používat. Tyto cookies můžete kdykoliv zdarma deaktivovat na základě možností deaktivace, které jsou vám poskytnuty a níže připomenuty, přičemž musíte vědět, že to může snížit možnost přístupu nebo neumožnit přístup ke všem službám nabízeným na webu nebo k části těchto služeb.

9.1. „COOKIES“

„Cookie » je krátký textový soubor zaslaný na prohlížeč uživatele a nahraný na zařízení uživatele (například: počítač, smartphone), (dále jen „Cookies“). Tento soubor obsahuje informace, jako jsou název domény uživatele, poskytovatel připojení k internetu uživatele, operační systém uživatele a také datum a čas přístupu. Cookies nemohou v žádném případě poškodit zařízení uživatele.

https://www.ycf-riding.cz může zpracovávat informace o uživateli týkající se návštěvy webu, jako jsou navštívené stránky, provedené vyhledávání. Tyto informace umožňují https://www.ycf-riding.cz zlepšit obsah webu a uživateli pak prohlížení.

Cookies usnadňují prohlížení a/nebo poskytování služeb nabízených na webu. Uživatel může konfigurovat svůj prohlížeč, aby mu umožnil rozhodnout, zda si přeje nebo nepřeje je přijmout tak, že tyto cookies budou uloženy v jeho zařízení, nebo naopak je odmítnout, a to buď systematicky, nebo podle jejich původce. Uživatel může rovněž konfigurovat program svého prohlížeče tak, aby mu byla možnost přijmout nebo odmítnout cookies nabízena vždy před tím, než by se mohly cookies uložit v jeho zařízení. https://www.ycf-riding.cz informuje uživatele o tom, že v takovém případě by nemusely být některé funkce jeho prohlížeče zcela dostupné.

Pokud uživatel odmítne uložení cookies ve svém zařízení nebo ve svém prohlížeči nebo pokud uživatel zruší již uložené cookies, informujeme uživatele, že jeho prohlížení webu nebo jeho historie mohou být omezené. To se může stát také tehdy, pokud https://www.ycf-riding.cz nebo některý z jeho poskytovatelů služeb nemůže rozpoznat pro účely technické kompatibility typ prohlížeče použitý zařízením, parametry týkající se jazyka nebo znázornění nebo zemi, ze které je zařízení připojeno k internetu.

https://www.ycf-riding.cz nenese žádnou odpovědnost za důsledky spojené se zhoršeným fungováním webu a případně služeb nabízených na https://www.ycf-riding.cz, jejichž příčinou je (i) odmítnutí cookies uživatelem (ii) nemožnost https://www.ycf-riding.cz uložit nebo nahlédnout do cookies nezbytných pro jeho fungování z důvodu volby uživatele. Pokud jde o správu cookies a volby uživatele, je konfigurace každého prohlížeče rozdílná. Je popsána v nápovědném menu prohlížeče, které umožní vědět, jakým způsobem může uživatel měnit svá přání týkající se Cookies.

Uživatel se může kdykoliv rozhodnout a změnit svá přání týkající se cookies. https://www.ycf-riding.cz se bude moci kromě toho obrátit na externí poskytovatele služeb, aby mu pomohli se získáváním a zpracováním informací popsaných v této části.

Konečně pokud uživatel klikne na ikony sociálních sítí Twitter, Facebook, LinkedIn a Google Plus figurující na webu https://www.ycf-riding.cz nebo v mobilní aplikaci a pokud uživatel souhlasil s ukládáním cookies a pokračoval v prohlížení webu nebo mobilní aplikace https://www.ycf-riding.cz, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram a YouTube mohou také ukládat cookies na vaše zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy cookies se ukládají na vaše zařízení pouze tehdy, pokud s tím souhlasíte tak, že pokračujete v prohlížení webu https://www.ycf-riding.cz. Uživatel může nicméně kdykoliv odvolat svůj souhlas s tím, aby https://www.ycf-riding.cz ukládal tento typ cookies.

Článek 9.2. METADATA („TAGY”) NA INTERNETU

https://www.ycf-riding.cz může výjimečně užívat metadata na internetu (kterým se také říká „tagy“ nebo meta tagy, jednopixelové GIF, průhledné GIF, neviditelné GIF a GIF 1 krát 1) a využívat je prostřednictvím partnera, který se specializuje na analýzu webů, který by se mohl nacházet (a tedy ukládat příslušné informace, včetně IP adresy uživatele) v zahraničí.

Tato metadata se umísťují současně do internetové reklamy umožňující uživatelům internetu přístup na web a na různé jeho stránky.

Tato technologie umožňuje https://www.ycf-riding.cz vyhodnocovat odpovědi návštěvníků webu a efektivnost činností (například počet otevření jedné stránky a vyhledání informací) a také užívání webu uživatelem.

Externí poskytovatel služeb bude moci případně shromažďovat informace o návštěvnících tohoto webu a jiných webů díky těmto metadatům, vyhotovovat zprávy o činnostech webu pro https://www.ycf-riding.cz a poskytovat další služby týkající se užívání tohoto webu a internetu.

10. Rozhodné právo a příslušné soudy.

Veškeré spory související s užíváním webu https://www.ycf-riding.cz se řídí francouzským právem. Kromě případů, kdy to zákon neumožňuje, tak příslušnými soudy jsou výhradně soudy s příslušností pro BAYEUX.

Sleduj nás